Ngũ Bách Niên Tang Điền Thương Hải (Tây Du Kí)

Standard

Lấy từ blog lão 0xdie Thè lưỡi

   

Hán Việt:
Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Chỉ nhất khoả tâm nhi vị tử,
Hướng vãng khán tiêu dao tự tại,
Tiêu dao tự tại.
Na phạ thị dã hoả phần thiêu,
Na phạ thị băng tuyết phúc cái.
Y nhiên thị chí hướng bất cải,
Y nhiên thị tín niệm bất suy.
Tha đà liễu tuế nguyệt,
Khích đãng trứ tình hoài.
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Lời Việt: (Người dịch: Hoàng Tâm)
Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,
Năm trăm năm! năm trăm năm!
Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta.
Bao ngày bão tuyết sương sa
Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…

Còn đây rừng rực trái tim,
Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.
Anh hùng ngang dọc Trời cao,
Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.
Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,
Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.

Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,
Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s