Khó hiểu :|

Standard

Chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy???
Ngủ mà toàn thấy chết chóc là sao hả trời Baring teeth
Chắc giờ chủ trương làm việc thiện tích đức quá Confused

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s