[Ubuntu] FullScreen trong VirtualBox

Standard

Xét trên windows XP.

Nếu bạn dùng VirtualBox trong Ubuntu, đã cài HĐH nhưng không thể chọn chế độ fullscreen được, hoặc chọn được nhưng screen vẫn ở mức phân giải thấp chứ không kín màn hình được 😐 Đồng thời bạn cũng không thể chỉnh trong phần Settings ở Appearance.


1. Chọn chế độ Seamless Mode (Host+L).
2. Trở lại chế độ bình thường (Host+L).
3. Vào chế độ Full Screen (Host+F).


Lưu ý: Host là phím chức năng của VirtualBox (mặc định là Right-Ctrl).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s