秋天不回来 ~>Sao Băng Khóc

Standard

Hờ hờ, bài mà mình yêu thích hóa ra cũng made in chai nờ =))

Tiếng Trung

 

 

Tiếng Việt

 

 

DOWNLOAD [Chinese (Video.mpg + Audio.mp3) + Vietnamese (Audio.mp3)] (44MB)

chū qiū de tiān, bīng lěng de yè
 huí yì màn màn xí lái
 zhēn xīn de ài jiù xiàng luò yè
 wéi hé què yào fēn kāi
 
 huī sè de tiān dú zì páng huáng
 chéng shì de lǎo dì fāng
 zhēn de gū dān zǒu guò yōu shāng
 xīn suì hái yào chěng qiáng
 
 xiǎng wéi nǐ pī jiàn wài yī
 tiān liáng yào ài xī zì jǐ
 méi yǒu rén bǐ wǒ gèng téng nǐ
 gào sù nǐ zài měi gè
 xiǎng nǐ de yè lǐ
 wǒ kū de hǎo wú lì
 
 jiù ràng qiū fēng dài zǒu wǒ de sī niàn
 dài zǒu wǒ de lèi
 wǒ huán yī zhí jìng jìng shǒu hòu zài
 xiāng yuē de dì diǎn
 
 qiú qiú lǎo tiān lín shī wǒ de shuāng yǎn
 bīng dòng wǒ de xīn
 ràng wǒ bù zài kǔ kǔ shē qiú nǐ huán
 huí lái wǒ shēn biān 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s