New blog :(

Standard

Vậy là blog Live đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn 😦

Dần làm quen với WordPress, mà trở ngại đầu tiên là những khó khăn khi truy cập bằng cái mạng có độ chập chờn huyền thoại 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s