[Keygenning] VinaKaraoke

Standard

http://www.mediafire.com/?14h44g0s47jv7i6

10-25-2010 20-13-17

~> txtResult chứa key người dùng nhập, keyx là tham số.

10-25-2010 20-14-47

10-25-2010 20-17-19

10-25-2010 20-19-05

10-25-2010 20-16-30

10-25-2010 20-15-15

~> txtGenKey chứa keyx (mã riêng ứng với từng máy).

10-25-2010 20-20-26

10-25-2010 20-25-27

~> Quá trình kiểm tra key được thực hiện bằng cách so sánh fakekey p (do người dùng nhập) với realkey (tính với pass là "vuahungvuong" và tham số là genkey – chính là keyx).

Chỉnh sửa một chút để có hàm makekey hoàn chỉnh với tham số là mã máy:

10-25-2010 20-33-05

10-25-2010 20-33-52

 

96 thoughts on “[Keygenning] VinaKaraoke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s