EC Jump + Hollowback

Standard

Mình thích cảm giác được bay, thấp thôi cũng được, nhưng người phải nằm ngang và không có thành phần nào chạm đất 🙂

Nhớ lại một câu nói rất thật: “Nhảy cao thì ngã đau” =))

Vẫn chưa thẳng được, để lần sau xem sao :-s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s