Thê thảm :(

Standard

Thi xong Xác suất, chắc mẩm 10, không thì 9.5 cũng được A.

Lúc biết điểm, 7.5, wtf?!?!

 

Giờ mới nhớ là quên đánh số tờ, khốn khổ 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s