Sad TVB Background Music (extended)

Standard

Sau 1 năm lẻ 1 ngày, vẫn còn yêu thích như lúc đầu. Nay nhân lúc chán đời sinh rảnh rỗi, edit lại cho nó dễ nghe hơn bằng cách lặp vài lần để tăng độ dài lên 3’30” và sửa một chút ở phần đầu và phần kết.

Bản gốc:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s