Standard

Mong ước lớn lao rằng một ngày nào đó sẽ lại có đủ nhiệt huyết, và thời gian, để viết tiếp về Seal Of Evil, về Lan Wei, Liang Hu, Yan Hong, Cai Xin, Gai Nie…
Sẽ là bao giờ đây…

 

“Tất cả những điều đó, đôi khi, trong lòng em nó là bao…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s