Upload nhiều file cùng lúc trong Struts

Standard

Google thì có thể thấy rằng vấn đề nằm ở thuộc tính multiple của thẻ input.file. Do tag html:file của Struts không chấp nhận thẻ này, ta sẽ dùng html đơn thuần:


<input type="file" accept="image/*" name="imageFile" multiple/>

Theo tham khảo, với PHP thì thuộc tính name sẽ phải là imageFile[], tuy nhiên với Struts thì imageFile là đủ, và trong khai báo ActionForm, ta sẽ phải dùng là List<FormFile> thay vì imageFile[]:


private List<FormFile> imageFile;

Rồi cứ thế mà sử dụng từng file như bình thường thôi 🙂

for (FormFile imageFile: imageInfo.getImageFile()) {
	// ...
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s