Cookie trong PHP

Standard

Từng lượn lờ bên Java và .Net, nhưng cũng có thể là do toàn làm linh tinh, không để ý nên không biết. Chuyện này không riêng gì là của PHP.

Hàm đặt cookie đơn giản:

setcookie("username", "blogdimua", 30 * 24 * 60 * 60);

Nhưng nếu xét file gọi hàm đó nằm ở đường dẫn:

02-01-2013 18-03-17

thì cookie chỉ được set cho path là “/ajax/” và không truy cập được từ các đường dẫn khác (“/” chẳng hạn):

02-01-2013 18-07-18

Cho nên, tốt nhất là dùng cái hàm có thêm tham số path:

setcookie("username", "blogdimua", 30 * 24 * 60 * 60, "/");

___
Chúc mừng năm mới những ai quan tâm đến blog này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s