[Writeup] [CLGT CTF] Misc (100)

Standard

Lời nói đầu

Đề bài

Hm...
Get Flag
or
Get Flag

Nội dung chính

12-08-2013 14-52-58

Xem mã nguồn:

12-08-2013 14-54-35

Vào thử http://challenges.wargame.vn:1994/flag.txt thì thấy không được:

Invalid Response error was encountered while trying to process the request:
GET /flag.txt HTTP/1.1
Host: challenges.wargame.vn:1994
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Proxy-Authorization: ** NOT DISPLAYED **
X-Forwarded-For: 8.8.8.8
DNT: 1
Connection: keep-alive

May là nó có lỗi, chứ vào đó mà thấy cái flag để submit ăn 100 điểm luôn chắc mình cũng sợ hết hồn emo_popo_burn_joss_stick

Giờ cái cần vẫn là phải đọc được file đó, nhưng mà không theo hướng đã làm. Nếu nói thẳng luôn thì các bạn lại thấy nó đơn giản, trong khi thực chất bài này cực kỳ… đơn giản emo_popo_beat_brick

Mở terminal lên:

nc challenges.wargame.vn 1994

Nhập request:

GET /flag.txt HTTP/1.1

Kết quả:

HTTP/1.1 404 Not Found
Server: MARIO/1.1 (Ubuntu)
mario_ops_u_g0t_!t

Vậy:

flag: mario_ops_u_g0t_!t

Vì hướng đầu tiên đã đúng, nên khỏi thử các hướng khác nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s