[Writeup] [ASIS CTF] Serial Number (Re75)

Standard

31-08-2013 23-57-31

File dự phòng: bin_serial

Nội dung chính

Mình mặc định là không làm về Re, nhưng vì bữa nay đội ngũ kỹ thuật nghỉ phép 02/09 gần hết, nên phải kiêm tạm. Tất nhiên nếu không bắt buộc thì mình cũng chẳng làm đâu emo_popo_shame

Xem thông tin:

bin_serial: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x869d2ca6cae1879c52484772089ac868e93fbef8, stripped

Chạy thử:

You should enter serial number in this form : XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX
Enter serial number :

Xem danh sách string:

.rodata:0000000000401280   00000031 C \n\nYou should enter serial number in this form :
.rodata:00000000004012B1   00000017 C XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX\n\n
.rodata:00000000004012C8   00000017 C Enter serial number :
.rodata:00000000004012DF   00000019 C Incorrect serial number.
.rodata:00000000004012F8   0000001D C \n\nIncorrect serial number.\n\n
.rodata:0000000000401318   0000001B C \nGood try. The flag is : \n
.eh_frame:00000000004013CF 00000006 C ;*3$\"

Phần kiểm tra key khá loằng ngoằng, nhưng cũng chỉ gồm những câu lệnh đơn giản:

.text:0000000000400C9B                 mov     ecx, [rbp-6Ch]  ; part_1
.text:0000000000400C9E                 mov     edx, 68DB8BADh
.text:0000000000400CA3                 mov     eax, ecx
.text:0000000000400CA5                 imul    edx
.text:0000000000400CA7                 sar     edx, 0Ch
.text:0000000000400CAA                 mov     eax, ecx
.text:0000000000400CAC                 sar     eax, 1Fh
.text:0000000000400CAF                 mov     edi, edx
.text:0000000000400CB1                 sub     edi, eax
.text:0000000000400CB3                 mov     esi, [rbp-6Ch]  ; part_1
.text:0000000000400CB6                 mov     edx, 68DB8BADh
.text:0000000000400CBB                 mov     eax, esi
.text:0000000000400CBD                 imul    edx
.text:0000000000400CBF                 sar     edx, 0Ch
.text:0000000000400CC2                 mov     eax, esi
.text:0000000000400CC4                 sar     eax, 1Fh
...
.text:0000000000400D89                 mov     eax, edx
.text:0000000000400D8B                 shl     eax, 2
.text:0000000000400D8E                 add     eax, edx
.text:0000000000400D90                 add     eax, eax
.text:0000000000400D92                 add     eax, [rbp-50h]
.text:0000000000400D95                 cmp     eax, 2B0ADh
.text:0000000000400D9A                 jz      short loc_400DB5
.text:0000000000400D9C                 mov     esi, offset aIncorrectSer_0 ; "\n\nIncorrect serial number.\n\n"
.text:0000000000400DA1                 mov     edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400DA6                 call    __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char  const*)
.text:0000000000400DAB                 mov     eax, 1
.text:0000000000400DB0                 jmp     loc_401118

Thử patch lệnh nhảy ở 0x400D9A, thấy in ra flag rác.

Viết lại thuật toán kiểm tra key và brute force (tất nhiên là không phải ai cũng brute được đâu emo_popo_look_down), tìm được 1 key hợp lệ:

958999-000000-979727

Kết quả:

Good try. The flag is : 
ASIS_f<i735<fh<gfi;ii:i;i4e:3hghdg;76

Hả  emo_popo_waaaht

Với vốn tiếng Anh khá đa dạng và nhiều màu sắc, hùng hổ lên IRC hỏi tụi admin ngay, là sao tôi tìm ra key rồi mà các ông lại không đưa flag? Các ông làm ăn cái kiểu gì đấy? Đây là chơi bời chứ có phải nghiêm túc gì đâu mà các ông như thế? Các ông nghĩ mình là ai?  emo_popo_rap

Mình tưởng tượng thôi =.= chứ thực ra thì lên viết nháp vài dòng tiếng Anh dựa theo ngữ pháp tiếng Việt, thằng admin1 nó kêu sang hỏi thằng admin2, vì nó không phụ trách mảng này. Lon ton sang hỏi thằng mới, thấy nó đang idle, chờ mãi không có reply.

Quay lại xem code, tìm hiểu coi phần in flag được thực hiện thế nào:

.text:0000000000400E12         mov   esi, offset aGoodTry_TheFla ; "\nGood try. The flag is : \n"
.text:0000000000400E17         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400E1C         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char const*)
.text:0000000000400E21         mov   esi, 'A'
.text:0000000000400E26         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400E2B         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E30         mov   esi, 'S'
.text:0000000000400E35         mov   rdi, rax
.text:0000000000400E38         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E3D         mov   esi, 'I'
.text:0000000000400E42         mov   rdi, rax
.text:0000000000400E45         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E4A         mov   esi, 'S'
.text:0000000000400E4F         mov   rdi, rax
.text:0000000000400E52         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E57         mov   esi, '_'
.text:0000000000400E5C         mov   rdi, rax
.text:0000000000400E5F         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E64         mov   eax, [rbp-44h]
.text:0000000000400E67         add   eax, 6     ; Add
.text:0000000000400E6A         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:0000000000400E6D         mov   esi, eax
.text:0000000000400E6F         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400E74         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E79         mov   eax, [rbp-44h]
.text:0000000000400E7C         sub   eax, 24h    ; Integer Subtraction
.text:0000000000400E7F         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:0000000000400E82         mov   esi, eax
.text:0000000000400E84         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400E89         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400E8E         mov   eax, [rbp-44h]
.text:0000000000400E91         add   eax, 9     ; Add
.text:0000000000400E94         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:0000000000400E97         mov   esi, eax
.text:0000000000400E99         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400E9E         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000400EA3         mov   eax, [rbp-44h]
.text:0000000000400EA6         sub   eax, 29h    ; Integer Subtraction
.text:0000000000400EA9         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:0000000000400EAC         mov   esi, eax
.text:0000000000400EAE         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:0000000000400EB3         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
...
.text:00000000004010C5         mov   eax, [rbp-44h]
.text:00000000004010C8         sub   eax, 25h    ; Integer Subtraction
.text:00000000004010CB         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:00000000004010CE         mov   esi, eax
.text:00000000004010D0         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:00000000004010D5         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:00000000004010DA         mov   eax, [rbp-44h]
.text:00000000004010DD         sub   eax, 29h    ; Integer Subtraction
.text:00000000004010E0         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:00000000004010E3         mov   esi, eax
.text:00000000004010E5         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:00000000004010EA         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:00000000004010EF         mov   eax, [rbp-44h]
.text:00000000004010F2         sub   eax, 2Ah    ; Integer Subtraction
.text:00000000004010F5         movsx  eax, al     ; Move with Sign-Extend
.text:00000000004010F8         mov   esi, eax
.text:00000000004010FA         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:00000000004010FF         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char)
.text:0000000000401104         mov   esi, offset asc_401333 ; "\n"
.text:0000000000401109         mov   edi, offset _ZSt4cout ; std::cout
.text:000000000040110E         call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc ; std::operator<<<std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>> &,char const*)
.text:0000000000401113         mov   eax, 0

Cũng cực kỳ dài, nhưng đại ý có thể thấy là nó in từng ký tự ra, bắt đầu bằng “ASIS_“.

Điểm đặc biệt là các ký tự tiếp theo đều được tính từ cùng một giá trị, nằm ở [rbp-44h], theo minh họa sau:

key = ''
key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c - 0x29) & 0xFF)
key += chr((c - 0x2D) & 0xFF)
key += chr((c - 0x2B) & 0xFF)
key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c - 0x26) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
key += chr((c - 0x2C) & 0xFF)
key += chr((c + 0x05) & 0xFF)
key += chr((c - 0x26) & 0xFF)
key += chr((c - 0x2D) & 0xFF)
key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
key += chr((c + 0x04) & 0xFF)
key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
key += chr((c - 0x29) & 0xFF)
key += chr((c - 0x2A) & 0xFF)

Trong đó c là một giá trị nào đó mà ta không biết, sẽ nằm ở [rbp-44h].

Nhưng tìm c rất đơn giản, vì ta đã biết định dạng của flag, nên đoạn code sau sẽ in ra những flag hợp lệ (có lẽ sẽ không quá nhiều):

def get_key():
	for c in range(255):
		key = ''
		key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x29) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x2D) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x2B) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x24) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x06) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x26) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x09) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x2C) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x05) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x26) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x2D) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x08) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x04) & 0xFF)
		key += chr((c + 0x07) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x25) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x29) & 0xFF)
		key += chr((c - 0x2A) & 0xFF)

		invalid = False
		for c in key:
			if (c not in '0123456789abcdef'):
				invalid = True
				break;

		if (not invalid):
			print key
			break

get_key()

Output nhận được là:

c9f4029ce9dcf8ff7f8f1b70edead843

Thành công ngoài mong đợi emo_popo_sure

Submit và Challenge solved. emo_popo_smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s